Мемлекеттік сатып алу

Мемлекеттік сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
3-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы
4-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары
5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі
6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер
7-бап. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібі
8-бап. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі
9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
10-бап. Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тану негіздері
11-бап. Әлеуетті өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары
12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер
13-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері
14-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимді қолдану

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік сатып алу саласындағы құзыреті
16-бап. Уәкілетті органның құзыреті
17-бап. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттіктері

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ӨТКІЗУДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГТЕУ

18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау
19-бап. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу

4-тарау. КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

20-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
21-бап. Конкурстық құжаттама
22-бап. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау
23-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама
24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім
25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету
26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар
27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау
28-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
29-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары
30-бап. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері
31-бап. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері

5-тарау. АУКЦИОН ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

32-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
33-бап. Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау, аукционға қатысуға жіберу
34-бап. Аукцион өткізу
35-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
36-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары

6-тарау. БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

37-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері
38-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

7-тарау. БІР КӨЗДЕН АЛУ, ТАУАР БИРЖАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ТӘСІЛДЕРІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

39-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері
40-бап. Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
42-бап. Тауар биржалары арқылы тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

8-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ

43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу
44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару
45-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізудің негіздері
46-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың күшіне енуі

9-тарау. ШАҒЫМ ЖАСАУ

47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау
48-бап. Шағым беру тәртібі

10-тарау. АРНАЙЫ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

49-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
50-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі
51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы
52-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі